gsm: 0878 311 508

e-mail: office@reklamisti.com

Споразумение

Днес 20-05-2024 г. между, със седалище гр.
и адрес на управление , ЕИН/ЕГН , ЕИН по ДДС BG ,
e-mail: , уеб сайт: с представител , наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  и Рекламисти ЕООД, представлявана от Десислава Иванова Тодорова с търговски адрес: гр. София, ж.к. Света Тройца, бл. 367, вх.В, ап.43, ЕИН по ДДС BG 201509739, наречена в Споразумението ПОСРЕДНИК, от друга страна,
се сключи настоящия Споразумение:

 

1. Предмет на Споразумението
1.1. Посредникът приема правото да извърши от свое име и за своя сметка следните действия: реклама и търговско разпространение /продажба/ на продуктите на Възложителя, съгласно неговите официални ценови листи. Посочените действия са насочени към трети страни, които тук се наричат Клиенти – физически или юридически лица, които ще извършат покупки на продуктите на Възложителя в резултат на действия извършени от Посредника.

2. Права и задължения на Посредника
2.1. Посредникът има право да извършва реклама на продуктите на Възложителя за своя сметка и по свое решение, без Възложителят да дължи каквито и да е плащания свързани с рекламните кампании към Посредника или трети страни.
2.2. Посредникът има право да получава от Възложителя заплащане, съгласно чл.4.1 от настоящото Споразумение в следните случаи:
2.2.1. Когато клиент доведен от Посредника, плати на Възложителя за покупка на негов продукт, независимо дали продуктът е първоначално избрания от клиента или друг продукт, който клиентът е заплатил вместо първия.
2.2.2. Когато клиентът, доведен от Посредника заплати за един или повече продукта, Посредникът има право да получи възнаграждение за покупката на всеки един от продуктите, закупени от този клиент.
2.3. Посредникът е длъжен да осигури коректно представяне на продуктите на Възложителя пред потенциални Клиенти.
2.4. Посредникът не носи отговорност в случай, че Възложителят не е изпълнил качествено задълженията си към клиентите доведени от Посредника, както и в случай, че Възложителя не е уведомил своевременно Посредника за промени в информацията или цената на продуктите си и поради тази причина клиентът е получил грешни данни за продуктите.
2.5. Посредникът има право да проверява дали клиентите, доведени от него са извършили покупки от Възложителя.
2.6. Посредникът няма право да получава плащания от клиенти, доведени от него за продуктите предлагани от Възложителя.
2.7. Посредникът има право да не използва брандирани рекламни материали (снимки, текст, аудио, видео и др.) и данни за контакти на Възложителя.

3. Права и задължения на Възложителя
3.1. Възложителят е длъжен да предоставя на Посредника само материали, с които не нарушава Закона за авторското право.
3.2. Възложителят е длъжен да предостави на Посредника подробна и коректна информация за своите продукти и цени и своевременно да уведомява Посредника за промените в тях.
3.3. Възложителят заявява съгласието си, че снимковия, текстовия, аудио и видео материалът, подаден от него на Посредника, може да бъде използван само и единствено с цел реклама на продуктите и услугите на Възложителя.
3.4. Възложителят е длъжен да дава информация на Посредника за отношенията му с клиентите, доведени от Посредника.
3.5. Възложителят заявява съгласието си, когато посредникът извършва рекламни кампании на продуктите на Възложителя, Посредникът да посочва своите данни за връзка с клиенти.
3.6. Възложителят е длъжен да уведоми Посредника в случай на отказ на поръчка на клиент доведен от Посредника. Възложителят трябва да го уведоми в рамките на 24 часа от отказа на поръчката.
3.7. Възложителят е длъжен да съдейства на Посредника при организирани от него рекламни кампании, без Възложителят да дължи на Посредника каквито и да е финансови средства.
3.8. Възложителят е длъжен да заплати възнаграждение на Посредника съгласно чл.4.1. и ч.л. 2.2. от настоящото Споразумение.

4. Цени и начин на плащане
4.1. Възнаграждението за Посредника е в размер нa % от стойността на всяка извършена покупка на продуктите на Възложителя от всеки клиент доведен от Посредника 4.2. Възложителят е длъжен да изплати на Посредника възнаграждението му, съгласно чл. 4.1 до 3 работни дни най-късно, след получаване на всяко плащане от клиент, доведен от Посредника.

5. Срок на Споразумението
5.1. Срокът на настоящото споразумение е 12 месеца от датата на подписването и подлежи на автоматично подновяване в случай, че някоя от страните не е изявила желание да го прекрати.
5.2. Настоящото Споразумение може да бъде прекратено по желание на една от страните след извършване на всички плащания свързани с условията по това Споразумение .

6.1 Посредникът определя следното длъжностно лице за поддържане на контакти по изпълнението на настоящото Споразумение:
, тел. 0878 311 508,  тел.: 02/ 981 54 36, 02/ 980 67 69, e-mail: office@reklamisti.com

6.2 Възложителят определя следното длъжностно лице за поддържане на контакти по изпълнението на настоящото Споразумение:
Лице за контакт: , GSM: , Тел: ,
Е-mail: